Sociocratie

Besluitvorming in (Ecodorp) Allemansland zal sociocratisch plaatsvinden, volgens de CONSENT-methode. Besluitvorming is voor velen ongetwijfeld een saaie bedoening, de inrichting ervan is echter een ontzettend belangrijk onderdeel om van de woongemeenschap een succes te maken. Sociocratische besluitvorming is niet zomaar een vorm van besluitvorming, maar een vorm waarbij echt álle stemmen meetellen. En om dat te laten werken moet je wel achter deze vorm van besluitvorming kunnen staan, en weten wat het inhoudt. Deze methode is verankerd in de statuten van onze vereniging.

Bij sociocratische besluitvorming worden besluiten met consent genomen. Dat betekent dat er alleen besluiten genomen worden, waarbij niemand een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft, in tegenstelling tot democratie waar de meeste stemmen gelden. Consent is niet gelijk aan consensus. Je kunt bezwaren hebben, mits ze maar niet zo sterk zijn dat ze je medewerking aan de uitvoering van het besluit in de weg staan.

Consent is ook geen veto: als je overwegende bezwaren hebt zal je die moeten toelichten (beargumenteren) zodat gezocht kan worden naar een oplossing ervoor. Wat niet automatisch hoeft te betekenen dat het voorstel wordt aangepast. Door het samen praten over de overwegende bezwaren kunnen die ook verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat het voorstel beter wordt begrepen of je leert van anderen hoe die met deze bezwaren omgaan.

Indien je wilt dat over een bepaald onderwerp een besluit wordt genomen, kan daar een motie over ingediend worden. Deze moties kunnen door iedere bewoner ingediend worden. Tijdens een kring worden de moties behandeld, waarvoor de indiener van de motie aanwezig moet zijn. In zes stappen wordt vervolgens een besluit genomen. Daarbij kan het besluit ook simpelweg zijn dat er niets verandert.

Sociocratische besluitvorming betekent niet per definitie dat je alleen maar aan het vergaderen bent. Liever niet zelfs als het aan ons ligt. We maken gebruik van meerdere specialistische subkringen, die mandaat hebben om op hun specialisme besluiten te nemen. Bijvoorbeeld kringen die besluiten nemen over onderhoud of de tuin. Overkoepelend is er de Allemanskring, waarin de belangrijkste besluiten genomen worden. De Allemanskring is het hoogste orgaan binnen onze vereniging, feitelijk de Algemene Ledenvergadering. Alle subkringen zijn verbonden met de Allemanskring. In ons ideaalbeeld ben je vrij om te kiezen naar welke kringen je gaat. Wel houdt dat in dat iemand die afwezig is bij een kring, zich zal moeten houden aan besluiten die voortkomen uit een kring, en daar uiteraard indien diegene dat nodig acht een nieuwe motie over kan indienen.

Wij geloven erin dat dit de juiste methode is om besluiten te nemen in de woongemeenschap. Wij geloven dit, omdat we evenwaardigheid van iedereen als basis zien. (Evenwaardigheid is natuurlijk geen bestaand woord, maar zoals ze op de school van de kinderen van één van de initiatiefnemers zo mooi zeggen: niemand is gelijk, dus daarom is evenwaardig een passendere term dan gelijkwaardig.) De mening van een kind is voor ons net zo belangrijk als de mening van een ieder ander. De mening van alle bewoners straks zijn even belangrijk, ongeacht wat je mening is, of je initiatiefnemer bent zoals wij, enzovoort enzovoort.

Ook geloven wij erin dat door iedere toekomstige bewoner bewust te laten kiezen voor deze vorm een ieder zich nog verantwoordelijker zal voelen voor het geheel, en dat zal bijdragen in het realiseren van onze gezamenlijke doelstelling: Een ontzettend mooie woongemeenschap creëren die nog vele generaties zal voortbestaan, onze ecologische voetafdruk verkleint, en een ieder daarin de ruimte en vrijheid biedt om dat verkleinen zelf in te kunnen richten. Alle toekomstige bewoners zullen een training gaan volgen met als doel de CONSENT-methode succesvol toe te kunnen passen.

Op dit moment hebben we naast de Allemanskring al meerdere subkringen, waarin toekomstige bewoners de initiatiefnemers ondersteunen op specifieke vakgebieden. Zo is er onder andere een kring die gaat over het ontwerp van het gemeenschappelijke gebouw, een kring die samenkomsten organiseert, een projectkring, een aannamekring en een techniekkring.

Wil je meer te weten komen over de CONSENT-methode, en deze zelf eens in de praktijk toepassen? De bedenkers van deze methode bieden regelmatig kennismakingsworkshops aan.