De visie

Onze visie is de rode draad door Allemansland. Hier lees je hoe wij Allemansland voor ons zien. Wij verwachten van alle toekomstige bewoners dat zij zich kunnen vinden in onderstaande visie en deze uitdragen. Bij alles wat we beslissen toetsen we of het besluit past bij onze visie.

1. Een goede balans tussen samen en een plek voor jezelf.

Allemansland wordt een plek waar bewoners samen leven, maar zich ook terug kunnen trekken op hun eigen plek. Dingen die samen ondernomen worden kunnen spontaan ontstaan of worden georganiseerd, waarbij iedereen vrij is om mee te doen aan de activiteit. Vanuit intrinsieke motivatie dragen bewoners hun steentje bij aan de groep. Dit kan door het inzetten van talenten, maar ook door de drive om zichzelf in iets te bekwamen. Iedereen gunt elkaar de vrijheid om zelf te bepalen wat hij of zij wil bijdragen aan het gezamenlijke aspect en iedereen laat elkaar onderdeel zijn van de groep.

2. Slim duurzaam wonen; ecologisch zonder luxe uit het oog te verliezen.

Allemansland streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, zonder luxe daarbij uit het oog te verliezen. De woningen in Allemansland worden energieneutraal gebouwd en zijn van natuurlijke en ecologische materialen. Een deel van de voedselvoorziening zal op duurzame wijze zelf verbouwd worden. Door het slim delen van spullen zijn minder spullen nodig, en zal de ecologische voetafdruk verder worden verkleind.

Binnen Allemansland krijgt iedereen de vrijheid om voor zichzelf te bepalen hoe zo duurzaam mogelijk wonen en leven eruit ziet, iedereen geeft elkaar daar ook de vrijheid in. Juist door elkaar de vrijheid te geven in het duurzaam inrichten van het leven, zal het leven op Allemansland verder verduurzamen, onder andere door elkaar te inspireren.

3. Multifunctionele gemeenschappelijke ruimtes.

In Allemansland zullen multifunctionele gemeenschappelijke binnenruimtes komen. Hier kan bijv. samen gegeten worden, verjaardagen kunnen er gevierd worden, en kinderen kunnen volop samen spelen. Ook wordt het gebruikt voor allerlei maatschappelijke activiteiten. De ruimtes worden slim ingericht, zodat bewoners er o.a. een beroep aan huis kunnen uitoefenen en logés kunnen laten overnachten. Er komt een gemeenschappelijk atelier, een gemeenschappelijke werkplaats/schuur en een gemeenschappelijke wasruimte. Door deze gemeenschappelijke ruimtes kunnen de woningen kleiner van formaat zijn dan de meeste nieuwbouwwoningen, wat weer leidt tot een lagere energiebehoefte. Ook dragen de gemeenschappelijke gebouwen bij aan de sociale interactie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en hun directe omgeving.

4. Een natuurlijk speelparadijs voor alle kinderen nabij een dierenweide.

Op het terrein van Allemansland komt een kleine kinderboerderij, bestaande uit een dierenweide met onder andere konijnen en kippen en een natuurlijk speelparadijs voor alle kinderen. Ook kinderen die niet in Allemansland wonen zijn welkom om er naar hartenlust te spelen. Bij het bouwen van de speeltuin zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke speelmaterialen. Aanvullend zullen er ook een aantal minder natuurlijke speeltoestellen komen, zoals een trampoline en een kabelbaan.

5. Besluitvorming gebeurt op sociocratische wijze.

Besluitvorming in Allemansland vindt plaats op sociocratische wijze, volgens de CONSENT-methode. Sociocratische besluitvorming is een vorm van besluitvorming waarbij alle stemmen meetellen. Van alle bewoners wordt gevraagd dat zij achter deze vorm van besluitvorming staan, en bereid zijn zich te bekwamen in deze manier van besluitvorming door bijvoorbeeld het volgen van een training. Door te kiezen voor sociocratie als manier van besluitvorming, zullen alle genomen besluiten het grootst mogelijke draagvlak kennen en het best doordacht zijn.

In Allemansland wordt uitgegaan van ‘evenwaardigheid’ (niemand is gelijk, maar ieders mening is evenveel waard), gelijk aan sociocratie. Ook de mening van een kind is in Allemansland net zo belangrijk als de mening van een volwassene.

De besluitvorming zal ingericht worden in kringen. Er zal een hoofdkring zijn, waar besluiten genomen worden over zaken die iedereen aangaan, zoals over zaken die financiële impact hebben. Vanuit de hoofdkring kunnen gespecialiseerde kringen ontstaan, die binnen een bepaald vakgebied besluiten kunnen nemen, eventueel in samenspraak met de hoofdkring. Iedere bewoner is vrij om zelf te kiezen bij welke kringen aangesloten wordt. Wie niet aanwezig is bij een kring, wordt geacht consent te zijn met alle genomen besluiten in de betreffende kring. Elk te nemen besluit wordt getoetst aan de visie. Alle genomen besluiten worden bekend gemaakt aan iedere bewoner, zodat iedere bewoner op de hoogte is van alle gemaakte afspraken.

6. De uitstraling van het geheel is een visitekaartje voor de omgeving.

Allemansland wordt een visitekaartje voor de omgeving. Het gehele terrein zal een unieke uitstraling hebben, en zal door veel mensen gezien willen worden. Zowel de nabije omgeving als de gemeente zullen blij zijn met Allemansland en haar bewoners. Samen zorgen de bewoners ervoor dat Allemansland dat visitekaartje blijft, waarbij men elkaar ondersteunt en helpt.

7. De gedeelde buitenruimtes zijn Allemansland.

Het gemeenschappelijke buitengebied, dat gelijkenissen zal hebben met een hofje, is overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Iedere woning zal een eigen perceel krijgen, met daarbij een kleine eigen tuin. De tuinen lopen mooi over in het gemeenschappelijke buitengebied. Er komen geen hoge schuttingen of hoge hekwerken als erfafscheiding, maar er wordt slim gebruik gemaakt van planten en heesters om een gevoel van privacy te creëren.

8. Rijk aan waardevolle maatschappelijke activiteiten.

Door Allemansland zullen allerlei maatschappelijke activiteiten georganiseerd worden. Deze activiteiten zullen zich zowel richten op specifieke doelgroepen, zoals kinderen, ouderen, eenzame mensen en mensen die duurzamer willen leven, als op een brede doelgroep.

Er zal een natuurlijke speeltuin zijn voor alle kinderen uit de buurt. Allemansland kan bezocht worden, bijvoorbeeld door scholen, waarbij verteld zal worden over onderwerpen als duurzamer wonen en het verbouwen van voedsel. Er zullen o.a. creatieve middagen voor kinderen uit de buurt, eetavonden en een ontmoetingscafé in de ochtend georganiseerd worden.

Allemansland zal het aanbod van maatschappelijke activiteiten goed afstemmen op zowel de lokale behoefte als op de unieke toegevoegde waarde van Allemansland zelf.

9. Door samen zorgen voor elkaar minder vraag naar zorg.

Allemansland is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Bewoners zorgen voor elkaar en helpen elkaar waar nodig en waar mogelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oudere mensen langer zelfstandig wonen, en zal de zorgbehoefte dalen. Ook zullen bewoners elkaar bij ziekte en andere zware levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de kraamtijd, waar mogelijk bijstaan. Allemansland streeft ernaar om deze ondersteuning ook aan omwonenden te kunnen bieden.

10. (Moes)tuinieren op natuurlijke wijze.

Een moestuin zal in een deel van de voedselbehoefte voorzien. De moestuin zal op natuurlijke wijze worden bewerkt. Het overschot aan voedsel zal tegen een kleine vergoeding met derden worden gedeeld. (Moes)tuinieren gebeurt op zo natuurlijk mogelijke wijze, zo wordt er bijv. geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

11. Dierenweide en huisdieren.

De dierenweide maakt deel uit van de kleine kinderboerderij. De bewoners zullen gezamenlijk zorgdragen voor de dierenweide. De dieren zullen deels worden gevoed met etensresten en tuinafval. Daarmee dragen de dieren bij aan een reductie van het GFT-afval. Wanneer er een overschot aan bijvoorbeeld hanen ontstaat, zullen deze dieren worden geslacht voor consumptie, waardoor er deels kan worden gezorgd voor eigen ‘diervriendelijke’ vleesvoorziening. De dieren hebben volop de ruimte op de dierenweide.

Iedere bewoner kan zijn huidige huisdieren meenemen naar Allemansland. Indien een bewoner een nieuw huisdier wil, wordt daar middels een motie in een sociocratische kring samen over besloten. Er zullen katten rondlopen. Honden zijn aangelijnd welkom op de gedeelde buitenruimtes. Bewoners met huisdieren trachten de overlast daarvan minimaal te houden.

12. Autoluw terrein.

Er komt een centrale parkeerplaats op het terrein, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen zonder op auto’s te hoeven letten, uit de damp van brandstoffen. Er zullen gedeelde creatieve hulpmiddelen zijn om bijv. boodschappen van de auto naar de huisjes te brengen, waar nodig helpen bewoners elkaar.

13. Een goede mix van mensen en hun talenten.

Allemansland streeft naar een goede mix van haar bewoners, zowel qua leeftijd, geslacht als vaardigheden. Dit zal zorgen voor een goede balans, en creëert een sfeer waarin iedereen van elkaar kan leren en iedereen elkaar zoveel mogelijk aanvult. Allemansland vindt het belangrijk dat lokale woningzoekenden in hun omgeving kunnen blijven wonen, en zal bij toewijzing van de woningen hier ook rekening mee houden, waarbij het een vereiste is dat de geïnteresseerde achter de visie van Allemansland staat, en past binnen de mix van bewoners.

14. Inspiratiebron voor anderen.

Allemansland wil een inspiratiebron voor andere mensen over de hele wereld zijn om duurzamer samen te leven. Er zullen regelmatig rondleidingen en open dagen georganiseerd worden. Ook wil Allemansland de mogelijkheid bieden aan anderen om een bepaalde periode op Allemansland te verblijven, bijv. door uitwisseling met andere (internationale) ecologische woonprojecten. Doel hiervan is met de hierdoor opgedane kennis en ervaring het eigen project en andere projecten te verrijken. Ook zal veel informatie gedeeld worden door middel van onze goed onderhouden website.

15. Financieel onafhankelijk zonder winstoogmerk.

Allemansland wil financieel onafhankelijk opereren, zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat door Allemansland georganiseerde maatschappelijke activiteiten aangeboden worden tegen een kleine kostendekkende bijdrage. De kosten voor de gemeenschappelijke voorzieningen worden gedragen door alle bewoners. Allemansland zal onafhankelijk van subsidies zijn.